Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro spotřebitele při nákupu na webových stránkách prodávajícího. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího jako provozovatele služby uvedené v bodě 2. a kupujícího jako uživatele této služby.
  2. Prodávající nabízí na stránkách publikace ve formě elektronických knih.
  3. Elektronické knihy (dále jen e-knihy nebo zboží) zde nabízené jsou (jako nehmotný statek) literárními autorskými díly chráněnými autorským zákonem č. 121/2000 Sb., která nejsou distribuována na hmotném nosiči (CD, čtečka) ale jsou zpřístupňována veřejnosti formou stažení díla z webových stránek prodávajícího na čtecí či jiné vhodné zařízení kupujícího, a to za účelem získání rozmnoženiny díla kupujícím pro jeho osobní potřebu.
  4. Stažením díla se rozumí úplatné (případně bezúplatné) zhotovení trvalé nebo dočasné rozmnoženiny díla v elektronické podobě kupujícím (objednatelem) na jeho vyžádání (prostřednictvím e-shopu) z rozmnoženiny díla, jež byla provozovatelem zpřístupněna uživateli v rámci jeho objednávky.
  5. Prodávající nabízí e- knihy ve formátech ePub, Mobi a PDF.
  6. Ceny uvedené na webu prodávajícího jsou ceny konečné, tj. vč. platné DPH
  7. Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Objednávka a uzavření smlouvy

  1. Kupující je oprávněn na základě objednávky získat právo užít vybrané e-knihy formou jejich stažení z webu prodávajícího. Stažením získá uživatel v elektronické podobě jednu rozmnoženinu e-knihy, pokud není v objednávce uvedeno jinak, a to za úplatu, která je stanovena u příslušného titulu, nebo bezúplatně, pokud je to u konkrétního titulu výslovně uvedeno.
  2. Veškeré objednávky podané prostřednictvím webových stránek prodávajícího jsou závazné. Kupující podáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
  3. Kupující bere na vědomí, že po stažení vybrané e-knihy prostřednictvím internetového obchodu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy. Objednávku lze proto zrušit pouze výjimečně a to vždy pouze se souhlasem prodávajícího. Žádost o zrušení je třeba sdělit prostřednictvím aktuálních kontaktních údajů prodávajícího bez zbytečného odkladu. Prodávající vyřeší žádost o zrušení objednávky do 10 pracovních dní od jejího obdržení.
  4. Po obdržení výzvy k platbě kupující uhradí předepsaným způsobem cenu požadovanou prodávajícím za stažení e-knihy.
  5. Okamžikem úhrady ceny na účet prodávajícího bude uzavřena smlouva a kupujícímu bude zároveň umožněno stažení e-knihy.
  6. Kupujícím může být jen fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, případně osoba nezletilá, avšak pouze se souhlasem svých zákonných zástupců a pod jejich dohledem.
 3. Cena

  Cena za stažení e-knihy uvedená u konkrétního titulu na stránkách prodávajícího je úplatou za získání práva užívat e-knihy po časově neomezenou dobu.

 4. Autorská práva

  1. Díla nabízená ke stažení na www.michalkrause.cz formou elektronických knih jsou autorskými díly, která lze užít pouze v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb., a to v níže stanoveném rozsahu.
  2. Kupující je oprávněn e-knihu získanou stažením z webových stránek prodávajícího užít pouze pro svou osobní potřebu a nesmí ji užít za účelem dosažení přímého či nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu či poskytnout třetí osobě nebo užít jiným způsobem, pokud mu k takovému užití nebude prodávajícím u konkrétního titulu výslovně udělena zvláštní licence.
  3. Kupující není oprávněn zakoupenou e-knihu jakkoliv doplňovat, sdílet, rozmnožovat a rozšiřovat a to ani bezplatně. Rovněž není oprávněn k jakékoliv změně obsahu e-knihy.
 5. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.michalkrause.com prodávajícího v okamžiku odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou po celou dobu závazné pro vyřízení konkrétní objednávky kupujícího, včetně příp. reklamace zboží v záruční lhůtě.
  2. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, která nejsou zvlášť upravena v těchto obchodních podmínkách, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 634/1992 Sb. (zákon na ochranu spotřebitele) ve znění pozdějších předpisů a dále též autorským zákonem č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Prodávající tímto informuje kupujícího, že kupující má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).
  3. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky na stránkách www.michalkrause.com kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
  4. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 a prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.